PRIVCACY BELEID NatuurdroneNetwerk Nederland

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die NatuurdroneNetwerk Nederland verwerkt van haar deelnemers, partners, donateurs of andere geïnteresseerden.
Als je een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan NatuurdroneNetwerk Nederland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij gaan ervan uit dat je dit privacy beleid hebt gelezen en adviseren je deze te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: NatuurdroneNetwerk Nederland, Prins Clauslaan 6, telefoon: 0575 556717, RSIN: 8531.02.272.
De functionaris gegevensbeheer is bereikbaar via het contactformulier of een e-mail aan secretariaat@natuurdronenetwerk.nl.

2. Welke gegevens verwerkt NatuurdroneNetwerk Nederland en voor welk doel

2.1 Als je jouw persoonsgegevens verstrekt verwerken wij indien nodig:

  1. Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  2. Adresgegevens eventueel postadres
  3. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  4. Overige persoonskenmerken zoals bv social media accounts.

2.2 NatuurdroneNetwerk Nederland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt in het contact met jou, in het voor jou contact opnemen met derden aangaande adviezen en diensten, voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het verwerken van de van jou verkregen informatie;
  2. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van informatie, adviezen en uitnodigingen over diensten en activiteiten van NatuurdroneNetwerk Nederland;
  3. Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van giften, onkostenvergoedingen en facturen te boeken.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het laatste contact gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met en je te informeren over NatuurdroneNetwerk Nederland.

E-mail berichtgeving (opt-out):
NatuurdroneNetwerk Nederland kan je naam en e-mailadres gebruiken om je via een e-mail nieuwsbrief te informeren over activiteiten, diensten en andere mogelijke interessante informatie. Afmelden voor deze emailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink in die mailing.

3. Bewaartermijnen
NatuurdroneNetwerk Nederland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afloop van het laatste contact. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft NatuurdroneNetwerk Nederland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt NatuurdroneNetwerk Nederland gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met elke verwerker hebben wij een overeenkomsten waarin de bescherming van uw gegevens is vastgelegd.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de administratie van NatuurdroneNetwerk Nederland of via het contactformulier op de website kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NatuurdroneNetwerk Nederland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de registratie van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de administratie.
5.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop NatuurdroneNetwerk Nederland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie via secretariaat@natuurdronenetwerk.nl

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website www.natuurdrone-netwerk.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring te lezen.