GEBRUIKSBEPALINGEN TUSSEN GEBRUIKER EN NatuurdroneNetwerk Nederland

Het NatuurdroneNetwerk Nederland bestaat uit verschillende webpagina's die worden bestuurd door NatuurdroneNetwerk Nederland.

Het NatuurdroneNetwerk Nederland wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze GEBRUIKSBEPALINGEN accepteert onder de hieronder vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van NatuurdroneNetwerk Nederland vormt uw akkoord met deze bepalingen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

NatuurdroneNetwerk Nederland behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke NatuurdroneNetwerk Nederland wordt aangeboden te veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik.

LINKS NAAR DERDEN

Het NatuurdroneNetwerk Nederland kan links naar andere websites ("gelinkte websites") bevatten. De gelinkte websites zijn niet onder de controle van NatuurdroneNetwerk Nederland en NatuurdroneNetwerk Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte website, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte website. NatuurdroneNetwerk Nederland is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte website. NatuurdroneNetwerk Nederland verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van NatuurdroneNetwerk Nederland van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van NatuurdroneNetwerk Nederland, garandeert u NatuurdroneNetwerk Nederland dat u NatuurdroneNetwerk Nederland niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen schendt. U mag NatuurdroneNetwerk Nederland niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting aan het NatuurdroneNetwerk Nederland of het gebruik en genot van NatuurdroneNetwerk Nederland door een andere partij, ontstaat. U mag niet materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via enige wijze die niet voor dat doel beschikbaar wordt gesteld of verstrekt door NatuurdroneNetwerk Nederland.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

Het NatuurdroneNetwerk Nederland kan bulletinboard services, chat ruimtes, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten aanbieden, ontworpen om u in staat te stellen om op grote schaal met het publiek te communiceren of met een groep (collectief, "Communicatiediensten"). U gaat akkoord met alleen die communicatie of berichten te plaatsen en te verzenden die gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

- Belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.

- Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.

- Uploaden van bestanden die software of ander materiaal bevatten die beschermd worden door de wetten op intellectueel eigendom (of door rechten op privacy en publiciteit), tenzij u eigenaar bent, de controle over de rechten uitoefent, of alle noodzakelijke toestemmingen heeft ontvangen.

- Uploaden van bestanden die virussen bevatten, corrupt zijn of enige andere gelijksoortige software die de werking van computer(s) kunnen beschadigen.

- Uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven.

- Downloaden van bestand(en) geplaatst door een andere gebruiker, waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal gedistribueerd wordt op zo'n manier.

- Vervalsen of verwijderen van toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of bron over de herkomst van documenten, software of ander materiaal, opgenomen in een bestand.

- Beperken of hinderen van andere gebruikers in het gebruiken en genieten van de Communicatiediensten.

- Schenden van een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing is op een betreffende Communicatiedienst.

- Verzamelen of op een andere manier vergaren van informatie over anderen, zonder hun toestemming, met inbegrip van e-mailadressen.


IN STRIJD MET RECHT OF WETTELIJKE BEPALING

NatuurdroneNetwerk Nederland is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Echter, NatuurdroneNetwerk Nederland behoudt zich het recht voor om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. NatuurdroneNetwerk Nederland behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, om welke reden dan ook.

NatuurdroneNetwerk Nederland behoudt het recht om, te allen tijde, alle informatie die nodig zijn om te voldoen aan een van toepassing zijnde recht, regelgeving, wettelijke procedure of overheidsaanvraag te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te verwijderen naar NatuurdroneNetwerk Nederland's eigen goeddunken.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst openbaart. NatuurdroneNetwerk Nederland heeft geen controle over, en keurt niet de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst daarom kan NatuurdroneNetwerk Nederland niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de inhoud van de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Beheerders en leveranciers zijn geen gemachtigde NatuurdroneNetwerk Nederland woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van NatuurdroneNetwerk Nederland.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen vallen onder gebruikers-, reproductie en / of verspreiding beperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen download.

MATERIALEN VERSTREKT AAN OF GEPLAATST OP NatuurdroneNetwerk Nederland

NatuurdroneNetwerk Nederland beschouwt de materialen die u verstrekt, plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan NatuurdroneNetwerk Nederland (inclusief feedback en suggesties) of aan een NatuurdroneNetwerk Nederland of daarmee samenhangende dienst als een Inzending. 

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het zenden van uw Inzending geeft u NatuurdroneNetwerk Nederland, de daaraan verbonden bedrijven de toestemming, de nodige onderlicenties om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetfunctionaliteit en uw naam te publiceren. Dit zonder beperking op het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hier bedoelt. NatuurdroneNetwerk Nederland is niet verplicht om de Inzending te aanvaarden en mag de Inzending op elk moment naar NatuurdroneNetwerk Nederland's eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u dat u de eigenaar bent of een wettelijke controle over de rechten heeft om uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, te doen.

AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, DOCUMENTEN, SOFTWARE, EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR VIA NatuurdroneNetwerk Nederland KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN AAN DE INFORMATIE WORDEN PERIODIEK DOORGEVOERD. NatuurdroneNetwerk Nederland EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN IN NatuurdroneNetwerk Nederland DOORVOEREN. PERSOONLIJK, MEDISCH, JURIDISCH OF ANDERZIJDS ADVIES ONTVANGEN VIA NatuurdroneNetwerk Nederland DIENT NIET TE WORDEN OPGEVOLGD ZONDER EEN TER ZAKE DESKUNDIG, OP UW SITUATIE TOEGESPITST, ADVIES.

NatuurdroneNetwerk Nederland EN / OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, DOCUMENTEN, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BEELDEN OP NatuurdroneNetwerk Nederland voor enig doel. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN AL DERGELIJKE INFORMATIE, DOCUMENTEN, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DAARMEE "ZOALS HET IS", ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. NatuurdroneNetwerk Nederland EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN VAN DE HAND, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN NatuurdroneNetwerk Nederland EN / OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK AANVAARDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE.

Als u ontevreden bent over enig gedeelte van NatuurdroneNetwerk Nederland, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaal mogelijkheid gebaseerd op het gebruik van NatuurdroneNetwerk Nederland.

CONTACT: secretariaat@natuurdronenetwerk.nl

BEEINDIGING / BEPERKING TOEGANG

AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De inhoud van het NatuurdroneNetwerk Nederland is: (c) 2013 - NatuurdroneNetwerk Nederland en / of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

DISCLAIMER

Alle inhoud welke NatuurdroneNetwerk Nederland communiceert is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, de email nieuwsbrief, de mailingen en alle overige uitingen. NatuurdroneNetwerk Nederland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. NatuurdroneNetwerk Nederland staat niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit NatuurdroneNetwerk Nederland zijn beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de gebruiker van NatuurdroneNetwerk Nederland.

NAKOMING VAN BEPALINGEN

NatuurdroneNetwerk Nederland is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures. Geen van deze gebruiksbepalingen doet afbreuk aan het recht van NatuurdroneNetwerk Nederland om te voldoen aan de bestaande wetten en juridische procedures.